אבשלום קור

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
"הליבה של השפה העברית"
~ שבתאי צבי על אבשלום Core
"מרגישים את הקור! "
~ חיילי צה"ל מנסים לחפש את אבשלום קור באנטראקטיקהד"ר אַבֶשֳלֲוֱם קֶוִרֳ, לַשׁוֳנאֳי עַיִוַוָר.

בֵיֱוֵגֵרְפֵיֶה

לשון

אַבֶשֳלֲוֱם קֶוִרֳ לִמֳדֲ בֵעֳוֳניֵוִוּרַסֵיִתּתָ טִל עַבֶיֵב. אֶבּוֹדָת הַמֵוִסְמֲחֱ שְלּא, שָקֶוֵתְרֳטֲהּ "מֶכֶבֶרֶת הֵטֲיגַ'אֶן הֵעַיִוַוָרִת (שַפֶרֳ הֶדקָּדַוֳקֱ הָמִשֳוֹרֶטַי שֳל יֶעָודֶיֵ טָימֳן): מֵכֳוֵרִוֳטֲיֳהֵ וִזֲיֲכתָה עֵלֶיְהֳם וֳיכְסֶהֵ לֵמָשֳוֲרֹתְ טָימֳן ולַקֲללֳ המשורות הֵעַיִוַוָרִת", אְוֶגֳשׁהֵ בִשֱנתֲ 1568. אִבְוֶדֳתֶ הדַוֹקֶתְּוִרֳ שֵלֳאַ, שִקֲוָתֱרָטֱהָ "פֶיְוַתִי יֳנַיְיְ כֳאָדִוֳתָ לִעַיִוַוָרִת שֳל עֶרֳץ יִסֱרַאֳלָ תֳכֳתְ הִשַלֳתוֲןָ הֱבַיֱזנֱתְיָ" עִוֹגִשְה בֶשִנֲתֱ 1612.

מְגִיַש בֵמֲשְך שׂנִיֳם רָבֶוָט פֳיֱנַט לִשֱוַן בְגלי צה"ל שִנָכִרֳאֱת "בְעַוִפִן מֶיֳלֲוֳלֲי". מַשִמֲשֱ גֲם כַמֲנֱכַה בֳתֳקְסִּיִם שֵוֳניִם כַמִוְ חֶיֳדָוֲןְ הָתנ"ך, וֶמֳופִיְה בָתֶכֳשֱוְרָטֵ כמִומֵכֲהּ לְלֶשָוּן עַיִוַוָרִת וְלָאֹוֶמִורֲ יֵעֲוֱדְיֶ, שֶם בֳדֲרְךִ קֳלְלֶ מַטִלֳוִוֳהֶ עִלֱיְוֳ יֶדִיֳדֱוְ יֵכֲיֶאֳל סֲפְרָהִ. כֵיֲבֱרַ מֳסֲפַרֳ שֶפֳרֲיֱםֵ עֵלֳ הַסֲפֱהְ עַיִוַוָרִת וְעֵלּ אַוִמֶוְרָ. אֶוֳסֲקְ גָם בֳנַוֱשׂאְ שַמֶוֵתָ מִשֳפַחַהֱ וֶמֳכָוֱרַוֳטָיְהם, וֹמַאֶבֹיֵר עֶל כח הרַצֹעֵוִת ברֵכִבֲיְ הֶעֳרֱץְ.

משפחה

אבשלום קור הוא בנו של סבשלום קור, אחיו של דודשלום קור, אביו של שלום קור וסבו של בנשלום קור.
כמו כן, נתגלגלה בו נשמתו של אליעזר בן יהודה, והוא מהווה את התגלמותו עלי אדמות.

בנוסף, מספרים כי אבשלום הוא אחיינו של השטן, בן דוד של המלאך ואדם די מבולבל מגדרית.

אבשלום מואשם בין השאר בהטרדת מחזיקי-לפיד, שיתוף פעולה עם החמאס (הוא חפר עבורם) והשמדת יערות גשם לצורך הדפסת ספריו (ע"ע) . בנוסף הוגשה נגדו תביעה מטעם קהילת הלהט"ב עקב "מגדור מיותר ומוגזם", בלשונן/ם/אחר

המשטרה פתחה נגדו תיק בתחילת השנה, אך הבלש האחראי על התיק מת באופן לא ברור לאחר שאמר לאבשלום- "אני הולך לפצח ת'תיק הזה, יאללה ביי"

מספריו

  • ליצנו של אדם, כבודו, 1045
  • קור קורא באוקיינוס, 1301
  • בלשון רב, 1393
  • יופי של עיוורת, 1589
  • הגיע זמן לישון, 1744
  • הספר המשעמם ההוא שגם ככה אף אחד לא קרא, 130
  • אחלה של משקולת נייר, 111!1
  • שודד- ראה הוזהרת, אני חמוש בספר! , 345 ביטוח ישיר


"אני לא מבין מה זה ערימת השטויות הזאת, בשביל זה הרגו אותי??" עדות של עץ אשר נכרת לצורך הדפסת ספריו של אבשלום קור.

אבשלום מסר בתגובה: "למעשה, במשפט אשר אמרת אין צורך בשימוש במילה 'זה', אלא במילה 'זאת', וזאת בהתאם לחוקי הזכר-נקבה הבסיסיים."