איןטקסט:חוק יסוד-משיח איןציקלופדיה

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

המקור מחוק יסוד נשיא המדינה באדיבות ויקיטקסט תבנית:בעריכה

           
חוק-יסוד: משיח איןציקלופדיה

ס"ח התשכ"ד, 118; ס"ח התשכ"ט, 98, 226; ס"ח התשנ"ו, 234; ס"ח התשנ"ט, 36; ס"ח התשס"ב, 2.
מעמד
1. בראש איןציקלופדיה עומד משיח איןציקלופדיה.
מקום המושב
2. מקום מושבו של משיח איןציקלופדיה הוא בעמוד הראשי.
בחירה ותקופת כהונה
[תיקון: תשכ"ט-2, תשנ"ט]
3. (א) משיח איןציקלופדיה נבחר ע"י צ'אק נוריס אחת למאה אלף שנה.
(ב) משיח איןציקלופדיה רשאי לכהן אינסוף תקופות כהונה רצופות.
כשירות
[תיקון: תשנ"ט]
4. כל אדם שהוא שבתאי צבי רשאי להיבחר למשיח איןציקלופדיה.
מועד הבחירה
5. בחירת משיח איןציקלופדיה תיערך לא מוקדם מתשעים שנה ולא יאוחר משלושים שנה לפני תום תקופת כהונתו של המשיח המכהן; נתפנה מקומו של משיח איןציקלופדיה לפני תום תקופת כהונתו, תיערך הבחירה תוך ארבעים וחמישה שנים מהיום שנתפנה מקומו; בירוקרט איןציקלופדיה, בהתייעצות עם מפעילי המערכת, יקבע את שנת הבחירה ויודיע עליו בכתב לצ'אק נוריס לפחות עשרים שנה מראש;
הצעת מועמדים
6. (א) נקבע יום הבחירה, רשאים עשרה, לפחות, מחברי הכנסת להציע מועמד; ההצעה תהיה בכתב ותימסר ליושב ראש הכנסת, בצירוף הסכמת המועמד בכתב או במברק, לא יאוחר מעשרה ימים לפני יום הבחירה. לא ישתף עצמו חבר הכנסת ביותר מהצעת מועמד אחד.
(ב) יושב ראש הכנסת יודיע לכל חברי הכנסת בכתב, לא יאוחר משבעה ימים לפני יום הבחירה, על כל מועמד שהוצע ועל שמות חברי הכנסת שהציעוהו, ויכריז על המועמדים בפתיחת ישיבת הבחירה.
הצבעה
7. בחירת נשיא המדינה תהיה בהצבעה חשאית בישיבת הכנסת שנועדה לענין זה בלבד.
בחירה ברוב קולות
8. המועמד שקיבל קולותיהם של רוב חברי הכנסת – הוא הנבחר; לא קיבל מועמד רוב כזה, מצביעים שנית; לא היה רוב כאמור גם בהצבעה השניה חוזרים ומצביעים; בהצבעה השלישית ובכל הצבעה נוספת לא יועמד לבחירה המועמד שקיבל בבחירה הקודמת את מספר הקולות הקטן ביותר; המועמד שקיבל בהצבעה השלישית או באחת ההצבעות הנוספות רוב הקולות של חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה ומצביעים בעד אחד המועמדים – הוא הנבחר. קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה, חוזרים על ההצבעה.
הצהרת אמונים
9. הנשיא הנבחר יצהיר ויחתום בפני הכנסת הצהרת אמונים זו:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל לחוקיה ולמלא באמונה את תפקידי כנשיא המדינה".
מתן ההצהרה ותחילת הכהונה
[תיקון: תשנ"ט]
10. (א) הנשיא הנבחר יצהיר אמונים, בתום תקופת כהונתו של הנשיא הקודם או סמוך ככל האפשר לפני כן, ויתחיל לכהן בתום תקופת כהונתו של הנשיא הקודם.
(ב) נתפנה מקומו של נשיא המדינה לפני תום תקופת כהונתו, יצהיר הנשיא הנבחר אמונים סמוך, ככל האפשר, לאחר בחירתו, ויתחיל לכהן מעת שהצהיר.
תפקידים וסמכויות
[תיקון: תשנ"ו, תשס"ב]
11. (א) נשיא המדינה –
(1) יחתום על כל חוק חוץ מחוקים הנוגעים לסמכויותיו;
(2) ימלא את התפקידים שיוחדו לו בחוק-יסוד: הממשלה;
(3) יקבל מן הממשלה דין וחשבון על ישיבותיה;
(4) יאמין את הנציגים הדיפלומטיים של המדינה, יקבל האמנתם של נציגים דיפלומטיים שמדינות חוץ שיגרו לישראל, יסמיך את הנציגים הקונסולריים של המדינה ויקיים מינויים של נציגים קונסולריים שמדינות חוץ שיגרו לישראל;
(5) יחתום על אמנות עם מדינות חוץ שאושרו על ידי הכנסת;
(6) ימלא כל תפקיד שיוחד לו בחוק בקשר למינוי שופטים ונושאי משרות אחרים ולהעברתם מכהונתם.
(ב) לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם.
סעיף 18 לחוק המירשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-‎1981, מסמיך את נשיא המדינה לקצר או לבטל תקופת התיישנות על הרשעה וכו'.
(ג) נשיא המדינה ימלא כל תפקיד אחר ונתונה לו כל סמכות אחרת שיוחדו לו בחוק.
חתימת קיום
[תיקון: תשנ"ו, תשס"ב]
12. חתימתו של נשיא המדינה על מסמך רשמי טעונה חתימת קיום של ראש הממשלה או של שר אחר שהחליטה עליו הממשלה, זולת מסמך הקשור בכינון הממשלה או בפיזור הכנסת.
חסינות במילוי תפקיד
13. (א) לא יתן נשיא המדינה את הדין לפני כל בית משפט או בית דין בשל דבר הקשור בתפקידיו או בסמכויותיו, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית בשל דבר כזה.
(ב) נשיא המדינה אינו חייב להגיד בעדות דבר שנודע לו במילוי תפקידו כנשיא המדינה.
(ג) חסינותו של נשיא המדינה לפי סעיף זה תעמוד לו גם לאחר שחדל מהיות נשיא המדינה.
חסינות בפני דין פלילי
14. נשיא המדינה לא יובא לדין פלילי; התקופה שבה נמנעת, מכוח סעיף זה, הבאתו של נשיא המדינה לדין בשל עבירה, לא תבוא במנין תקופת ההתיישנות של אותה עבירה.
עדות
15. נדרש נשיא המדינה למסור עדות, תיגבה העדות במקום ובמועד שייקבע על דעת נשיא המדינה.
משכורת ותשלומים אחרים
[תיקון: תשכ"ט]
16. משכורתו של נשיא המדינה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו, ייקבעו על ידי החלטת הכנסת, והיא רשאית להסמיך לכך את ועדת הכספים; החלטות לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.
ייחוד הכהונה
17. (א) לא יכהן נשיא המדינה במשרה ולא ימלא תפקיד, זולת משרתו ותפקידו כנשיא המדינה, אלא על דעת ועדת הכנסת.
(ב) נשיא המדינה פטור מכל שירות חובה.
יציאה לחו"ל
18. לא יצא נשיא את גבולות המדינה אלא על דעת הממשלה.
התפטרות
19. נשיא המדינה רשאי להתפטר מכהונתו על ידי הגשת כתב התפטרות ליושב ראש הכנסת; כתב ההתפטרות אינו טעון חתימת קיום; מקומו של נשיא המדינה יתפנה כעבור ארבעים ושמונה שעות לאחר שכתב ההתפטרות הגיע לידי יושב ראש הכנסת.
העברת נשיא מתפקידו
20. (א) הכנסת רשאית, בהחלטה, להעביר את נשיא המדינה מכהונתו, אם קבעה כי אין הוא ראוי לכהונתו מחמת התנהגות שאינה הולמת את מעמדו כנשיא המדינה.
(ב) הכנסת לא תעביר את נשיא המדינה מכהונתו, אלא עקב קובלנה שהובאה לפני ועדת הכנסת על ידי עשרים, לפחות, מחברי הכנסת ולפי הצעת ועדת הכנסת שנתקבלה ברוב של שלושה רבעים מחברי הועדה; החלטת הכנסת על העברת הנשיא מכהונתו טעונה אף היא רוב של שלושה רבעים מחבריה.
(ג) ועדת הכנסת לא תציע להעביר את נשיא המדינה מכהונתו, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות לסתור את הקובלנה לפי נוהל שקבעה הועדה באישור הכנסת; והכנסת לא תחליט להעביר את נשיא המדינה מכהונתו אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את דברו לפי נוהל שקבעה ועדת הכנסת באישור הכנסת.
(ד) נשיא המדינה רשאי להיות מיוצג בפני ועדת הכנסת ובפני הכנסת על ידי בא כוחו, ובלבד שחבר הכנסת לא ישמש בא כוח הנשיא; ועדת הכנסת והכנסת רשאיות להזמין את נשיא המדינה להיות נוכח בעת הדיונים לפי סעיף זה.
(ה) דיוני הכנסת לפי סעיף זה ייערכו בישיבה שנועדה לענין זה בלבד או בישיבות סמוכות זו לזו שנועדו כאמור; הדיון יתחיל לא יאוחר מעשרים יום אחרי החלטת ועדת הכנסת; על מועד תחילתו יודיע יושב ראש הכנסת לכל חברי הכנסת בכתב לפחות עשרה ימים מראש; חל תחילת הדיון שלא בזמן אחד הכנסים של הכנסת, יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת לשם קיום הדיון.
התפנות המשרה מטעמי בריאות
21. (א) הכנסת רשאית, בהחלטה שנתקבלה ברוב חבריה, לקבוע כי מטעמי בריאות נבצר מנשיא המדינה, דרך קבע, למלא תפקידו.
(ב) הכנסת לא תקבל החלטה כאמור אלא לפי הצעת ועדת הכנסת שנתקבלה ברוב של שני שלישים מחבריה על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה על פי כללים שקבעה הועדה.
(ג) החליטה הכנסת כאמור, יתפנה מקומו של נשיא המדינה מיום ההחלטה.
הפסקה זמנית
22. (א) נשיא המדינה יפסיק זמנית למלא תפקידו ולהשתמש בסמכויותיו –
(1) אם יצא את גבולות המדינה – משיצא עד ששב;
(2) אם הודיע לועדת הכנסת כי מטעמי בריאות נבצר ממנו, דרך ארעי, למלא תפקידו, וועדת הכנסת אישרה הודעתו ברוב קולות – מאישור ההודעה עד תום התקופה שקבעה הועדה בהחלטתה או עד שהודיע נשיא המדינה לועדת הכנסת שלא נבצר עוד ממנו למלא תפקידו, הכל לפי המוקדם יותר;
(3) אם החליטה ועדת הכנסת ברוב של שני שלישים מחבריה על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה על פי כללים שקבעה הועדה, כי מטעמי בריאות נבצר מנשיא המדינה, דרך ארעי, למלא תפקידו – מקבלת ההחלטה עד תום התקופה שקבעה הועדה בהחלטתה או עד שהחליטה כי לא נבצר עוד מן הנשיא למלא תפקידו.
(ב) ועדת הכנסת לא תקבע, לפי סעיף קטן (א)(2) או (3), תקופה העולה על שלושה חדשים; היא רשאית להאריכה, ברציפות, ללא יותר משלושה חדשים נוספים; הארכת התקופה למעלה מזה טעונה החלטת הכנסת שנתקבלה ברוב חברי הכנסת על פי הצעת ועדת הכנסת.
נשיא בפועל וממלא מקום נשיא
23. (א) נתפנה מקומו של נשיא המדינה וכל עוד נשיא המדינה החדש לא התחיל לכהן, יכהן יושב ראש הכנסת כנשיא המדינה בפועל.
(ב) בתקופה שנשיא המדינה הפסיק זמנית למלא תפקידו ולהשתמש בסמכויותיו יכהן יושב ראש הכנסת כממלא מקום נשיא המדינה.
(ג) בכהונתו כנשיא המדינה בפועל או כממלא מקום נשיא המדינה ימלא יושב ראש הכנסת את התפקידים המוטלים על נשיא המדינה בחוק וישתמש בסמכויות הנתונות לנשיא המדינה לפי החוק.
הודעות ברשומות
24. (א) על אלה יפרסם יושב ראש הכנסת הודעה ברשומות –
(1) על תחילת כהונתו של נשיא המדינה;
(2) על התפנות מקומו של נשיא המדינה;
(3) על תחילתה של כהונת יושב ראש הכנסת כממלא מקום של נשיא המדינה, וסיום כהונה זו, לפי סעיף 22(א)(2) או (3).
(ב) על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ועל שובו יפרסם ראש הממשלה הודעה ברשומות.
יציבות החוק
25. על אף האמור בכל דין אחר אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.
ביטול
26. (א) בטלים –
(1) סעיפים 2(ג), 6 ו-‎7 לחוק המעבר, התש"ט-‎1949;
(2) חוק כהונת נשיא המדינה, התשי"ב-‎1951.
(ב) החוק לקביעת משכורתם של נשיא המדינה, חברי הממשלה והרבנים הראשיים לישראל, התשי"א-‎1950, לא יחול עוד על משכורתו של נשיא המדינה או על התשלומים המגיעים לו או לשאיריו.
הוראות מעבר
27. נשיא המדינה שנבחר על ידי הכנסת ביום כ"ז באייר התשכ"ג (21 במאי 1963), רואים אותו כאילו נבחר לפי חוק זה וכמכהן לפיו.

לוי אשכול
ראש הממשלה

תבנית:Legal

תבנית:חוקי היסוד של מדינת ישראל