איןציקלופדיה:חוקים ונהלים/כללי הצבעות

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

בעלי זכות ההצבעה

 • 1.1. בכל ההצבעות למעט הצבעות לא רשמיות או הצבעות אשר צוין בהן אחרת, רשאי להצביע רק "משתמש ותיק" (משתמש בעל ותק של חודש ולפחות מאה עריכות במרחבי התוכן).
 • 1.2. לבובות קש ולטרולים אין זכות הצבעה, באף הצבעה. ראה גם פרק "בובות קש וטרולים"

סדרי ההצבעה והזמן המוקצב להצבעה

 • 2.1. כל הצבעה שלא נקבע לה זמן אחר בחוק תארך עשרה ימים בדיוק (כולל הצבעה באיןציקלופדיה:הצבעות, הצבעות הפלצת ערכים וביטול הפלצת ערכים, הצבעת מחיקה בהצבעה). אם יתווספו קולות להצבעה בתום עשרה ימים מפתיחתה הם לא ייספרו במניין הקולות.
 • 2.2. הצעה שהועלתה ונדחתה (בכל אחת מההצבעות המנויות לעיל), לא תועלה שוב בתוך 15 יום מדחייתה בהצבעה הקודמת. הצעה זו לא תועלה שוב באותה תקופה, בין בפני עצמה ובין כחלק מהצעה רחבה יותר.
 • 2.3. יוזם ההצעה רשאי לבטל את הצעתו באמצע ההצבעה, אם אין מעל מצביע אחד חוץ ממנו, שכבר הצביע בהצבעה זו. הצבעה שהתבטלה תוכל להיות מוגשת בשנית לאחר 7 ימים ומעלה מעת ביטול ההצבעה הקודמת.
 • 2.4. כל הצבעה תיפתח בנימוק וחתימה של יוזם ההצעה. חתימה זו היא חוץ מחתימתו בתבנית הבעד על הצעתו. הזמן הקובע שייחשב כפתיחת ההצבעה הוא זמן החתימה בהודעת הפתיחה של ההצבעה. הצבעה שלא נחתמה נחשבת לא רשמית! חתימה באמצע ההצבעה תיחשב כפתיחת ההצבעה באותו רגע וכל הקולות שקדמו לחתימה אינם נחשבים במנין הקולות!
 • 2.5. כמה שיותר מוקדם אחר תום הזמן המוקצב להצבעה יארכב אותה אחד ממפעילי המערכת או הפקחים ויוסיף בסופה פיסקת תוצאה עם מנין התומכים, הנמנעים והמתנגדים ועם סיכום האם ההצעה עברה או לא עברה (במקרה של הפלצת ערך- האם הוחלט להפליצו, במקרה של מחיקה- האם הוחלט למחוק) וחתימה של שם המארכב והשעה (ע"י 4 סימני ~).
 • 2.6. הצבעה שהתקיימה באיןציקלופדיה:הצבעות יש לציין גם באיןציקלופדיה:הצבעות/סיכום הצבעות עבר.
 • 2.7. מפעילי המערכת והפקחים הם היחידים הרשאים לארכב הצבעות, לפסול הצבעה עקב אי חוקיותה בהתאם לאמור באיןציקלופדיה:חוקים ונהלים, לפסול הצבעה של משתמש עקב היעדר זכות הצבעה של אותו משתמש, לפסול הצבעה שניתנה לאחר הזמן הרישמי המוקצב להצבעה וכד'. דברים אלו יעשו רק ע"פ הכתוב בדף זה של חוקים ונהלים.

הפלצת ערכים

 • 3.1. ערך יופלץ אם תמכו בהפלצתו לפחות 4 משתמשים ותיקים, ובהצבעה היו יותר קולות בעד ההפלצה מאשר נגד.
 • 3.2. הצבעה זו נערכת שבוע בדיוק, בהתאם לנאמר בפרק כללי הצבעות.
 • 3.3. הצבעה זו נערכת באיןציקלופדיה:הפלצות.
 • 3.4. מבחינה רישמית ערך נחשב כמופלץ אם הוא נמצא ברשימת מופלצי העבר או רשימת המופלצים החדשים.
 • 3.5. ערך שיופלץ, תושם בו תבנית:מופלץ חדש עד להופעתו בעמוד הראשי.
 • 3.6. ערך שהופלץ זה עתה, יושם בעמוד הראשי כבר בתחילתו של השבוע הבא מתום זמן הצבעתו, תבנית המופלץ החדש שבו תוחלף בתבנית:ערך מופלץ והוא יכנס לרשימת מופלצי העבר בהתאם.

הסרת הפלצה מערכים

 • 4.1. ניתן להצביע על הסרת הפלצה של ערך, באיןציקלופדיה:הפלצות במקום המיועד לכך. ניתן להצביע על הסרת הפלצה רק אם ההצבעה על הפלצת הערך נסתיימה לפחות 30 יום לפני הצבעת הסרת ההפלצה
 • 4.2. הצבעת הסרת ההפלצה תיערך שבוע, בהתאם לכללי ההצבעות המופיעים באיןציקלופדיה:חוקים ונהלים.
 • 4.3. הצבעת הסרת ההפלצה תעבור אם יהיו בה לפחות שלושה תומכים, ויותר תומכים ממתנגדים.
 • 4.4. ערך שהוסרה הפלצתו, תוסר ממנו תבנית:ערך מופלץ ותוחלף בתבנית:מופלץ לשעבר.
 • 4.5. ערך שהוסרה הפלצתו יוסר מרשימת מופלצי העבר או מרשימת המופלצים החדשים, לפי העניין.
 • 4.6. הצבעות הסרת הפלצה שנעשו עד עכשיו רואים אותן כאילו נעשו ע"פ חוק זה.
 • 4.7. רק מפעיל מערכת או פקח רשאים לשים תבנית:ערך מופלץ, תבנית:מופלץ לשעבר או תבנית:מופלץ השנה, על ערך, וזאת רק לאחר שהוחלט להכתיר את הערך כמופלץ רגיל או מופלץ שנה או להסיר את הפלצתו.

מחיקת ערכים

 • 5.0. ערכים ימחקו באחת משתי דרכים:

ערך זבל מובהק

 • 5.1.1. רק למפעילי מערכת שמורה הזכות להכריז על ערך כערך זבל מובהק הנמחק בלא הצבעה, ע"פ כללי כתיבת הערכים הכתובים בדף חוקים ונהלים זה.
 • 5.1.2. לפקחים אין זכות זו.
 • 5.1.3. במידה ויש מחלוקת בין מפעילי המערכת על האם ערך נחשב כערך זבל מובהק הוא יעבור למחיקה בהצבעה.
 • 5.1.4. כל משתמש רשאי לשים תבנית:זבל על מה שלדעתו ערך זבל מובהק, וכן לבקש ממפעיל למחוק את הערך, אולם שיקול הדעת האם הערך נחשב באמת לערך זבל מובהק שמור למפעילי המערכת לבדם.
 • 5.1.5. ערכי זבל מובהקים ימחקו ע"י המפעילים בלי כל הצבעה.

הצבעת מחיקה

 • 5.2.1. משתמש הרוצה שערך מסוים (שאינו ערך זבל מובהק) ימחק, יעלה אותו להצבעה באיןציקלופדיה:דיוני מחיקות.
 • 5.2.2. אם בתום 3 ימים מפתיחת ההצבעה יש 3 תומכים לפחות וללא שום מתנגדים, ההצבעה תאורכב והערך ימחק. במקרה שאין 3 תומכים או שיש מתנגד אחד לפחות-ההצבעה תימשך עוד 4 ימים ותאורכב בסוף שבוע מפתיחתה. במקרה כזה הערך ימחק אם היה רוב בעד המחיקה, ולפחות שני תומכים בה.
 • 5.2.3. במידה ותם שבוע מאז פתיחת הצבעת מחיקה שבסופו ישנו קול אחד בלבד (בעד מחיקת הערך) ההצבעה תערך שבוע נוסף שבסופו, אם עדיין לא יתווספו עוד קולות להצבעה, היא תדחה וינהגו בה כמו הצבעה שנדחתה כרגיל.
 • 5.2.4. מחיקת ערך איננה גוררת מחיקה אוטומטית של דף השיחה שלו, אולם ניתן להציע את דף השיחה למחיקה ככל ערך אחר.
 • 5.2.5. על ערך או כל דף אחר המועמד להצבעת מחיקה יש להוסיף את תבנית:הצבעת מחיקה.
 • 5.2.6. בהצבעת מחיקה רשאים להצביע רק משתמשים ותיקים.
 • 5.2.7. ערך שהועמד להצבעת מחיקה - אך הוחלט לבסוף שלא למחוקו - יש לשים את תבנית:ניצול מחיקה בדף השיחה של אותו הערך, לאחר ארכוב ההצבעה.

משתמש המצביע בקשר לעצמו, להצעתו ולערכים שכתב

 • 6.1. אם הצעה דנה במתן או הסרת סמכויות של משתמש מסוים, אין אותו המשתמש רשאי להצביע בהצבעה זו.
 • 6.2. משתמש ותיק שהציע הצעה (שאינה עוסקת בו אישית) רשאי להצביע בעד הצעתו.
 • 6.3. משתמש ותיק שכתב ערך, רשאי להצביע בעד הפיכתו למופלץ.
 • 6.4. כותב ראשי של ערך רשאי להצביע בהצבעת "מחיקה בהצבעה" של הערך, בעד, נגד או נמנע בתנאי שהוא משתמש ותיק.