CAPS LOCK

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

BGHK, NEAHO VHT ,UPGV RJC, VHE; VN,RJA, CFK TR. CV AP, VNEKS, THBV TBDKH, CKCS/ CNERV AK BGHK, NEAHO ,,VPL AP, VF,HCV KTBDKH, CK,H CRURV UDHCUC JXR VHDHUI AK NHKHO/

NEUR

V,UPGV VJKV CAB, -1940685 FTAR VUNMTV VNEKS, VRTAUBV ATHBV CAPV VTBDKH,/ VNEKS, VZU VUNMTV KNGAV GK HSH NSGI CKDH AANU BAFJ NSPH VVHXYURHV/ TH,U GCS DO NSGI TBDKH' AFGX GK VVNMTV VZU NTUS/ KNGAV VUT FGX GS FSH FL AVUXH; KNEKS, T, VNEA VZSUBH ,EPX KUE, APHRUAU CGCRH, VUT BGHKV NEAHO' UKJ. GKHU/ FL KNGAV V,CMGV BGHK, VNEAHO VRTAUBV CVHXYURHV/ HA KH EEH SJU;

CHMUG BGHK, NEAHO

BH,I KCMG BGHK, NEAHO GK HSH FL AKUJMHO GK VKJMI VANTKH GK VNEKS, VCHH,H, AKFO/ GK VKJMI ,VHV NMUHB, VNHKV "ETPX KUE" CBDKH,/ FTAR ,KJMU GK VKJMI ,GCUR CFO ,JUA, SDSUD EKV UBGHNV THIMHEKUPSHV UKTJR NFI FTC NA,E CFUK MS DUPFO VANTKH/

XHUO BGHK, VNEAHO

TO CRMUBFO KXHHO T, BGHKV VNEAHO NXHCV KT CRURV' FK AGKHFO KGAU, VUT KNGAV KVEHA ABH, GK KJMI V,ETPX KUE, UCFL VX,HHO VGBHI/

TNMGH ZVHRU,

GKHFO KVHZVR NBGHK, VNEAHO/ HSUG GK NERHO RCHO CVO TBAHO ,NHNHO KJMU GK VNEA VZSUBH 'VETPX KUE' UF,CU GNUSHO RCHO UJXRH ,UFI AK TU,HU, CTBDKH,/ TBT VHZVRU/

EHAURHO JHMUBHHO