−−·− · −·· / −− · ·−· −·−·

מתוך אנציקלופדיה
קפיצה אל: ניווט, חפש


Bouncywikilogo.gif
..-. --- .-. / - .... --- ... . / --- -... ... . ... ... . -.. / .-- .. - .... / ... --- -....- -.-. .- .-.. .-.. . -.. / . -..- .--. . .-. - ... --..-- / .-- .. -.- .. .--. . -.. .. .- / .... .- ... / .- -. / .- .-. - .. -.-. .-.. . / .- -... --- ..- - /
-- --- .-. ... . / -.-. --- -.. . .-.-.-
"−·−− · ··− / −− · ·−· ·−·− / ··−− −−− / ·−·− ···− ···− −−−"
~ ··· ···− − −· · · / −−· ···− ·· / ·−−− ··−· / −·−− · ··− / −− · ·−· ·−·−


−·−− · ··− / −− · ·−· ·−·− / −−− · −· / ··· ·· −·· − / − −·−− ··· · ·−· − / −·−− · ··−· ·· − / −· · / · ·· ··−− · −· ··−· ·· − --··-- / −· ··· ·−· / ·−−· · − ···· −−− / ·−−− ··−· / ·· ··− ·· / ·−·− −− · −· ··−· / −− · ·−· ·−·− / · −· ··−· ·−−· ·−· ··− / · ·· ·· ··−· / ···− ··· ·− − / −−−−· ··−−− −−··· ····· ·-·-·-

−−− −− −−· / −· −−−−− −−−−− −···

..------...------------------------------

··· ·· −·· − / − −·−− ··· · ·−· − / ··−− · / −− ··· − −− ··· − / ···− ··· ·− ·· / ·−·− ·· −− ·− ·· −− / ···− ··−· ···− ··− --··-- / −·−− · / · ·− −·−− · ··− −−− --··-- / ··−· ··· −− / ·· ·· −−· · ·−− / ··· ··−· / ·−·− ·−−· ·−· · − / · −· · − ·· · − / −−− −· ··−· ·−−· ···− ·· − ·-·-·- / −·− ··−· / −· · − / −· · / ·−·− ·−−· ·−· −−− / −− · ·−· −·− ···− − / −− ··· ·· ··−· · ···− / ··· ··−· / ·− −·−− · ··− · − / −· · / −·−− · · ·· −− / −·− ··· −· · − ·· · − / −− · ·−· −·− ···− · − / −− ·−−− ··− / −···· / − · · ·· −− / ·-·-·- / ··−· ·−· · ···− --··-- / −− ··· · ··− ·−· / ··· ·· ··− · ·−· / −−− −− · ·−· ·−·− / ···− ···· −− ·· ··· ·· · − --··-- / ···− ·−−− − / ··· ·−· · · ···· / −·−− −−· ·−· / −− ·−−− ·· ··− / ·−−− ··−· / ·−· · · ···· / ···− ·· ·− / −· · − ·· · − --··-- / · ·−· · · ···· / −· ·−· · −·− / ·· · − ·−· / −− ·−−− ·· ··− / ·−−− ··−· / −−− ·−−· ·−· ··− −−− / ···− ·· ·− / ···· −− ·· ··· ·· · − ·-·-·-

··· ·· ··− · ·−· / · ·· ··−− · −· ··−· ·· / −− − ···− −−· ·−−− / ···− ·−−− ··−− ·−· − / −−− ·−·− − ·−· −−− / · −· ·· / −−− ·−·− − ·−· −−− / ··· ··−· / −− −·−− · ·−· / −· · ·−· / −·− ··−· ··· −−− · --··-- / ···− −−− − −· −− / ··−· −· · − ·· · − -··-· ·−·− ·−−· ·−· · − ·-·-·-

··· ·· ··− · ·−· / −·−− · ··−· ·· / −− − ···− −−· ·−−− / ···− ·−−− ··−− ·−· − / −− ·−−· − ···· / −− · ·−· ·−·− ·-·-·- / ···− ·−−− ··−− ·−· − / −−− −− ·−−· − ···· / −−− −− ··· ··− ·−· / ··−· · ···· −−· / ··−· ···· ·· −−· · − / −· ·−· · −·− · − / ···− −−− − −· −− / ··−· −·−− · · ·· −− --··-- / · ··−· ···· ·· −−· · − / −·−− −−· ·−· · − / ·· · − ·−· --··-- / ···− −−− − −· −− / ··−· ·− −·−− · ··− · − ·-·-·-

−· / −··· −−·− · −·· / −− · ·−· −·−·

···− ··· ·− ·· / −−− −· −− −−· ·−−− ·· −− --··-- / −− −−− ·· ·−· · − / −−− ·−−− ···− ·−· − / −−− ··· ·· ··− · ·−· / − ··−· · ·· −−− / ···− −− ·· · −− ·− · − −− / ··· ··−· / −−− −·−− · ··−· −·· / · −−− −− ··· ··− ·−· ·-·-·- / ··· ·· ··− · ·−· / ···− −· · ·−· / −−− ·· ·− · / −· −− −−· ·−−− ·· / −· ·· −·· ·· / −−− ·−· ···− −−− / ·· · − ·−· / −− ··· ·· ··− · ·−· / −·−− · ··−· ·· --··-- / −− ·−·− ·· ···− · − / −− −·− ·− ·· · − ·-·-·- / −− −−− ·· ·−· · − / −−− ··· ·· ··− · ·−· / ·− −− ··− ··− − / ···− −− ·−·− ·−−· ·−· / ···· −− ·· ··· ·· · − / ··−· ··− −·−− −−− ·-·-·- / ···− ··· ·· ··− · ·−· / −·−− · ··−· ·· --··-- / ···− −− −−− ·· ·−· · ·· · − / ··· ··−· / ··−−− / ·−−− ··− / −·− −−−−· −···· / ···· −− ·· ··· ·· · − / ··−· ··− −·−− −−− --··-- / −−− −− −−− ·· ·−· · − / −· ·· −·· ·· − / −− ·−·− ·−−· ·· −·−− / ···− −·− ··− ·· / ··−· ···· ··· ···− / −· − / −−− −−· ··−· ·· ··−· ·· −− / ··· ·− ··· −− ·−−− · / · −·− − ·· ···− − −− / ··−· ·−−· ·− ·· / ··−− −·− ·−· · ·− / −·· ···− ··−· − / −−− −· · − ·· · − -··-· ·−·− ·−−· ·−· · − ·-·-·- / −· −·− / ···− −− −−− ·· ·−· · ·· · − / ·−− ···− · −−− · − / −− −· ··−· · --··-- / ·− ··− ·−· ··· / −· ·· −− · ·− / ·−· ···− / ···− ·· · − ·−· / −− −·− ·· · · ·− / ··· ···− −− −−− ·· ·−· · ·· · − / ·−− ···− · −−− · − --··-- / −−− −− · ···· / −· ·· ·− · / −− ·−·− ·−−· ·· −·−− / ··−· ···· ··· ···− / −· − / −−− −·−− · · ·· −− / · −−− ·− −·−− · ··− · − ·-·-·- / −· ··−· ···· · −·· ·− ·· −− / −− −·−− −−· · ·−−− ·· ·· −− / · −− ·· · −− ·− ·· −− / −− ·−·− ·−−· ·· −·−− / −− ·−·− · ·−− ··−· ·· −− / ··−· −·−− ··−· · −·· / −· · − ·· · − / · −− ·−·− ·−−· ·−· ·· −− / −− ···− ··−· ·· / ···− −·− ··−· ··−· / ··−· ···· ··· ···− / −− −−− / −−− −·−− · · ·· −− / · −−− ·− −·−− · ··− · − / ··· −−− · ··· −− ·−−− · / −− −·− ·· · · ·− / ··· ··−− −−− / ···− ··−· − ·· / −· ·−−· ··· ·−· ·· ·-·-·- / −−−−· ··−−− / ···· −− ·· ··· ·· · − / ··−· ··− −·−− −−− / ·− ···· ··· ···− − / −− −−− ·· ·−· · − / −− −· · ··− / −− −−− ·· ·−· −−− / ··−· −·−− ··−· ·· −·· − / −· · − ·· · − --··-- / ···− ·−−− · ··− / ··· −−− −− −·−− ···− ·· ··−· −−− / ··−· −−− / ···− ·−·− ·−−· ·−· · − / −−− ·· −· / −−−·· −−−−− --··-- / −− −· ···· ·−· / · ·−·− ·−−· ·−· · − / −− · ·−· −·− ···− · − / −− ····· / − · · ·· −− / -·--· −·− · ··−· ·− -·-·-·- --·-·-·- - / · ··−− −−− / −− −·−− ··−· / ·−−− ··−· / −−− −·−− ··−· ·· −·· −−− / −−− −− −−− ·· ·−· −−− ·-·-·-

... - .- -. -.. .- .-. - -. -.-- .--- / ..- ---. . -... -. .. -.-

−−− −·−− ·−· ·· −· −−− / −−− −·− ·· / −− ·−−· · ·−· ·−·− −− − / ···− −− · ·−· ·−·− / −−− ·· −· / −·− −− · ···− ·− / −−− −· · − ·· · − / ·--- ·-·-·- --- ·-·-·- ·--- ·-·-·- / ··· ·· ··− · ·−· / ··−− −−− / −− · ·−· −·− ···− / −− ··· ··−· · ··· / ·− −·−− · ··− · − --··-- / ··· ··−· · ··· −−− / −·−− · · ·· −− / · ··· ··−· · ··· / ·− −·−− · ··− · − / -·--· / ··· / −−− / ··· / -·-·-·- --·-·-·- - / −−− ·−· ·−−− ·· · ·− · − / ··−· −− ··· −− ·−−− · − / ··· ··−· / −· · − ·· · − / −· ··−· · / ·−· ···− ·· −− ·-·-·- / −− ···− ·· ·− / −−− ·−· ·−−− ·· · ·− · − / −−− ·− ·−−· · −−· ·· −− ---··· / ·--- ·- -- · / --- ··- ·-· / ·--- --- ··- l·--- / −· · / ·--- ·- -- · / --- ··- ·-· / ·--- ···· ·· ·--· ·-·-·- / −· · ··−· −− / −−− ·− −·− · ·− / −−− · −· / ··· −· · − ·· · − / −· ··−· · / −· ·· ·− ·− / −− ·−·− −− ··−· · − / −·−− ·· −−· · ·−· / ··−· −− ·· ··−· ·· −− --··-- / −· ··−· −· / ·−−· ··· · −·· / ·− ···− ···· ·−· · / −− ·−−· ··· −·· · − / ··· ·· ··− · ·−· ·− ·-·-·- / ··· / −−− / ··· / −−− · −· / ··· ·· ··− · ·−· / ·−−· ··· · −·· / ···− ·· · − ·−· --··-- / −−− −− −· ·−−· ··· ·−· / ·−− −− / ··−· −· ··−· · / −−− ··−· −· / −− ·· · −− ·− ·· −− / ···− ··· ·· ··− · ·−· / −· · / −·−− ··−· ·· −·· −−− --··-- / ··−· −−− ···− ·· ·− --··-- / · ··−· ··· ··− ·−· --··-- / −· − / −· · − / −− −−· · −·−− −−− / ··−− −−− ·-·-·-

.-. -. ./.-- --


--.- ..-.--. -..-

--.- ..-.--. -..- --.- ..-.--. -..- --.- ..-.--. -..- --.- ..-.--. -..- --.- ..-.--. -..- --.- ..-.--. -..- --.- ..-.--. -..-