א

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search
Support vote.png אאא אא אאאאא אאאא אאאאאא אאאאא אא אאאאא אא אא אאאאאא. אאאא אאאאאא אאאא אאא.
"אאאאאאאא אאאא, אאאא."
~ א אא אאא אאא
"אאאאאאא! אאא! אא, אאאא."
~ אאאאא אאא אא אאאאא!


אאאאא אאאאאא אאאאאאאאאאא!

אאאאאאא א"א אאאאאא אאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאאאאאאא אאאאאא אאאא שאאא אאא אאא אאאאא. אאא אאאא אאאא אאאאא אאאאאא 2,558 אאאא, אאאאא אאא אאאאא.

אאאאא אאאא אא: אאא אאאאא | אאאא אאאאא | אא אאאאא | אא אאאאא

פאי --).jpg P physics.png P chemist.png "כוכב נולד".jpg
אאאא
אא אאאאאא
אאאאא
אא אאאאאא
אאאאאא
אא אאאאאאא
אאאא אאאא
אא אאאאאא


עכבר.jpg P biology.png Agar plate with colonies.jpg P geography.png
אאאאאאא
אא אאאאאא
אאאאאאא
אא אאאאאא
אאאאאאאא
אא אאאאאא
אאאאאאאאאא
אא אאאאאא


P social sciences.png גיידמק.jpg ברק-אובמה.jpg פרס.jpg
אאאאא אאאאא
אא אאאאאא
אאאאא
אא אאאאאא
אאאאא
אא אאאאאא
אאאאאאאא
אא אאאאאא


ישו של סאות'פארק.jpg יהדות.jpg Jewflag01.jpg מוסיקה.jpg
אא
אא אאאאאא
אאאא
אא אאאאאא
אאאאאאא
אא אאאאאא
אאאאאאאא
אא אאאאאא


"ספרות".jpg Anonimi.JPG אמנות.jpg ספורט.gif
אאאא
אא אאאאאא
אאאאא
אא אאאאאא
אאאאא
אא אאאאא
אאאאאא אאאאאא
אא אאאאאא
אאאאאא אאא אאאאא?
Please vote below. Results will be shown when you have voted.
You are not entitled to view results of this poll before you have voted.
There were 78 votes since the poll was created on 09:54, 27 March 2019.
poll-id 39A87E71EF944D089B25E39F22EB66D7אאאאאא אאאאאאא- א

Alef-Keyboard.jpg

א אאא א' אאא אאאאא אאאאא אא. אאאאא אאאא אאאא אאאאא אאאא אאאאאאא אאאאאא אאאאא אאאאאא, אאאאאאאא אאאאאאאא אאאאא אאא אאא. אאאאאא אאא אאא אאאאא אאא אאאאאא, אאאא, אאאא אאאאאאאא אאאא אאאאאאאאא אאא. אאאאא אאאא אאא א אאאאא אאאאא אאאא אאאא א אא אאאאאא אאאאאאא אאא.

אאאא אאא אאאאא

אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא! אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, "אא" אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא. אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא.

LBM.svg

אאאא אאא אאאא

 • אאאאאאאאא אאאאאאאאא אאאאאאאאאא אאאא אאאאאא.
 • אאאא אאא אאאאאא אאאא אא אאאא אאא אאאא אאאאאא אאאא אאא.
 • אאא אאאאאא אאא אאאא אאא אאא אא אאאא אאאא אא.
 • אא אאאא אאא אאאא אאא אאאא אא אא אאא אא אאא אאאא אא אאא אא.
EinHadash.gif

אאאא אאאא אאא...

 • אאאאאא (1 אאאאאא) אאאא אאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאאאאאאאא
 • אאאא (1 אאאאאא) אאאא אא אאא אאאאא אא אאאא אאאאאא אאאאאא.
 • אאאאא (1 אאאאאאא) אאאאא אאאאא אאא אאאא אאאאא אאאאאאא
 • אאאאא אאאא אאא אאא אאא (1 אאאאאא), אאאא אאא אא אאא אאאא.
 • אאא (1 אאאאאא), אאאא א אאאא אאאא, אאא אאאא אאאאא
EinDavar.png

אאאאאאאא אאאא

 • אאאא אאאאאא א אאא אאאאא אאא אאאא, אאאאאאאאא אאאא אא אאא אאאאא אא אאא אאאא אאאא. אאאאאאאאאא אאא אאא אאאא אאא.
 • אאא אאאא אאא אאאא אאא: '"אאא אא אאאאא אאאאאאא אא אאאא אאאא אאא", אאא אאא אאא אאא אאאאאאא אאא. אאאאא אאאאא אאאא אא אאאא אאאאאאא אאא אאאא אאאא אאאא.
 • אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא!!!

אאאאאאא אאאאא אאאא

אאאאאאאא
אאאאא אאאא אאאאאא
Einmeelon.png
אאאאאאא
אאאאא?
Rony.jpg
אאאאאאא
אאאא אאאאא אאאאאאא
Notzitut.png
אאאאאאא
אאאא אאאאא אאאא אאאא
Einsefer1.png
אאאאאא
אאאא אאא אאאאא
Einhadash.png
cy:
הבהרה:אתם לא התחרפנתם היום הוא יום ה-א'

אאא, אאא אא. אאאא-אא.

א אאא אאא אאאאא אאאאא אא. אאאאא אאאא אאאא אאאאא אאאא אאאאאאא אאאאאא אאאאא אאאאאא, אאאאאאאא אאאאאאאא אאאאא אאא אאא. אאאאאא אאא אאא אאאאא אאא אאאאאא, אאאא, אאאא אאאאאאאא אאאא אאאאאאאאא אאא. אאאאא א' אאאא אאא א אאאאא אאאאא אאאא אאאא א אא אאאאאא אאאאאאא אאאא.

אאאאא אאאאא אאאאאאאאא [אאאאא]


אאאאאאאאאאא

אאאא אאא אאאאא

אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא! אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, "אא" אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא. אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא. אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא. אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, אא אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא. אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא.אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא אאאאאאא

אאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אאאאא אאא אאאא "אאאאא!"

אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא? אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא-אאאא-אאא, אא אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאאאאאאאאא. אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא. אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא. אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, אא אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא. אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא. אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא. אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, אא אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא. אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא. אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא-אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא. אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, אא אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא. אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא. אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא.

אאאא אא

אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, אא אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא.

אאאאא. אאאאאאאאאאא! אאאאא! אאאאאאאאאאאאאא !!

JmpLtr.gif

  אאא   אא    אאא   אא    אאא   אא   אאאאאא   אאאאאא
  אא   אא     אא   אא     אא   אא    אאאאאא   אאאאאא 
  אא  אאא     אא  אאא     אא  אאא    אאאא    אאאא  
  אא  אא אא    אא  אא אא    אא  אא אא    אא     אא
   אאאאא אא     אאאאא אא     אאאאא אא      
   אא  אא     אא  אא     אא  אא    אא     אא 
   אא   אא     אא   אא     אא   אא    אאאא    אאאא  
  אא   אאא    אא   אאא    אא   אאא    אא     אא

אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, אא אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא. אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא?! אאאאא אא אאא אאאאא אאאאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא. אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, אא אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא:

"אאא אאאאא אאאאא אאאאא - אאאאא אאאאאאאאאא אאאא. אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא."

אאאאאאא אאא, אאא אא אאא. אא אאאאאא אאאא אאא, אא אאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאא "אאאאאא אאאאאא".

אאאא אא

א

אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא "אאאאאאא" אאאא. אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאא אאאא.

אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאאאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

אא

אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, אא אאאאא א אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא. אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא אאא, אאא אאאאא? אאאאא, אאא.

אאא

אאאאא אא אאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאא אאאא אאאאאא, אאא אאאאאא אאאאאא. אאאאאאא אאא אאא אא אאא אא אאאאאא אאאא אאא, אא אאאאא א-אאאאאא, אאאא א אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאא. אאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא.

אאא אאאא

אאאאאאאא אאאאא

אאא אא

Bouncywikilogo.gif
אאאא אאאאא אאאא אאא אאאאא, אאאאאאאאאא אאאאאאאאאא אא אאא אא א.


אאאאאאא

אאאאאאא אאאאאאא אאאאאאא אאאאאאא אאאאאאא אאאאאאא אאאאאאא