שגיעוט קטיב

From איןציקלופדיה
(Redirected from שגיעות קטיב)
Jump to navigation Jump to search
Tzutzu.png הודעה לציבור הפלצנים:
פלצנים יקרים, הרשו לנו:
  1. זאת פשוט בושה!
  2. הגזמנו לגמרי
  3. לאן הידרדרנו?
  4. עברנו כל גבול
  5. לכל שומרי הסביבה, פלוצים רק מגדילים את החור באוזון.

תודה.

"אידיות, אילטור, לו אילתור"
~ עבן שושן על ביסלי
"איום אולך לעיות יומ מאונן."
~ חזעי איםם שגיעוט קטיב
"מאונן בחוץ"
~ ילד בכיתה א'


שגיעות קטיב (הידואות גם כ-תאויות בעיות) הם תופאה נפוצע מהוד בקרוו הציבור. שגיעות קטיב נובאות באיקר מחוסר ידיאה לגבי הקטיו הטיכני של המילה, עך אין זה הכרכי. במקרים רבים אנשים לו מייכסים קלל חשיבות לדוורים קגון עלו. "שגיעות קטיב" הי צורט טיכסורט מכובלת בן בניי נואר שנחספו בעופן מוגזאם לחידאק ה"OMFFFFG". החידאק מתפשט באיקער במקומעות כמו מייפל סטורי, הופאות שאל רוניי שופרשטהר, מקוסרים ופרשומוט של ג. יפית. צורוט קיצוניוט שאל המכלה נקראוט ילד מייפל, החידאק עינו פוגא בנכווות, אים קי הוא משבש את הזאוט המיניט(רעו האח הגדול). עתמ חתוצים מחותצים בחתוץ חתוציץ

עיקפ אבהיה

בביליוגרפיע

ספרים רווים מלעים בשגיעוט קטיב, לרב ללע קבנט טכילה. המקור הידא ביוטר הוא ספר הטורה מסין. סיפור כצר זא מלע בעופן מזאזא בשגיעות קטיב, שעפילו הבורים ביוטר מבין המסקילים לפאמים נאלצים מדי פאם לפטוח מילעון פירשים. לו ניטן למצו בספר זע עת קול השגיעות העפשריוט, אח בקול זות שווא לחפס שאם חומר להאשרע.

שגיעות חטיב נפוצוט ען לחטוב "אני" תאוט זו נפוצע באיכר עצל כנונים, אוד שגיעא נפוצע אי לחטוב "נוח" הם שבא שגיעוט קמו נח, נוח, נוך, נואח, נואך, נועח, נועך, נועיענך, נעוחעחחעח, נוגלדצרלקח, נענענענענעניננעינכעניכ.

עכוזי שגיעוט קטיו בעוחלושיא

בשנוט עכמישים מכלט שגיעות הקטיב נמצעא באסיריט מאהוחלושייע. בשנוט עשישים-שוהא אסר עכוז. בשנוט עשואים-אסרים וערבאע עכוז. בשנוט עשמונים-שלושים וטשה עכוז. במכציט הרישונא של שנוט הטשאים-ערבאים ושניים עכוז. במכציט השנייה-כמישים ושוא עכוז. בשנוט עהלפיים-שואים וטשא עכוז. לפי טכזיוט,בשנט 2010 השיאור יאמוד הל שמונים ושלוש עכוז,בשנת 2020:שמונים ושבה,בשנת 2030:טשאים וכמש עכוז ובשנת 2040 זע יהמוד אל 99.99999% מעוחלושייט מדינט יסרעל.

שגיעוט קטיו נפוצוט

קשענשים קוטבים להחליט. קעילו קמה עפשר ליות אילגים? קולם יודים שקוטבים לאכלית!!!

קשענשים קוטבים : "להוכיח". לאמה לו לזקור לקטוב אט הקאף לפנהי החטא!!!

פטרונות לבהיה

כבווצות טמיחה

עם עיןן לחם שילמדו עוטחם לחטוב

ביגלל הפופולריות הגאדולא של המכלה, ניפטחו במישפר ארים ברחווי אערץ קווצות תמיחה, קולן נישגרו מסום שאכולים לו הסקימו לצעת מאביט.

"למאאאאאאאאאאאא?!"
~ ילד מייפל

קבוצט טמיחה כדשה עוקמא בעינטרנת ושמא FXP שאם יחולים הכולים לדבר אל הזאוט אמינית שלאם, על ה"חברא שזרקא עוטי", יאדות, טחנולוגיא ובאיקר לכלוק עינפורמציא שכשורא לX (מישפר מכקרים פאולים כרגא בנושע) ולתחביוים כמו מייפל סטורי. מכקרים עחרונים מגלים שפאולה באטר דבקא מכמירה עט אמכלה, ועף יטסרה זאן חדש המחונה "מאריצוט של רוניי שופרשטהר ממין זחר".

אקבוצע בנטניא

לכולי ה"שגיעט קטיב" בנטניא עין ביט (כמו ל99.999999999% מהתושבים) בגלל שארסים מבית יאם לקכו לאם אט אביט. אם בהים לכווצוט טמיחה קדי לכבל אוחל וגאג, קדי שהם יוחלו ללחט למיפל ולספר ש"איא לעי גאג עיום!!!!!!11". רובאם מכלימים ועף נחנסים לשוק האבודה בתור מורע ים לספורת.

טרופע

מכקרים מרעים ששאייע בחוורה של בניי עדם (להוציא פרכוט, ארסים ילדי מייפל ועוד ארסים קי יש יוטר מידי) מרפעה עט הכולא ועף נוטנט לו כסינוט מהמכלא, ומימייפל סטורי (אים קי לו לפירסומוט של ג. יפית ראו סילית באנג). לרוב הכולים פיטרון זה לו עפשרי מיסום שאם עיבדו לכלותין עט היחולות עחברטיוט שלאם, קמו גאם עט היחולט שלאם לעכול לבד ולאזוב עט המיכלדט.

טרופע 2

הפיטרון אנפוץ ביוטר קיום נקרא "תרופה" מישום שהוא לא מכזיר את היכולוט החברתיות של הכולה, לו מכסן אותו מהמכלה, הלע רק נוטן לא סיבט כייום בחח שעין לו שגיעוט קטיב. אל הכולה לעוריד קמוט בילטי מוגבלט של סירים מיזרכיים מהעימיול ולשלועך עוטם לחול אחברים הטימנים שלו ב"בלוטוף". רוו הכולים הושים תהוט נפוטסה ומאלים עט אסירים המיזרכיים לפורום וזוחים לטגובוט חיוויוט שאם מפרשיים כעהבא (אזהרה - עהבא לילדי מייפל יחולה ליגרום לאפרשות לו נאימוט).

בדיקט עיות

עני קוטב בלי שגיהות, בהזרת בדיקט עיות. עם הבודק רועה מילא שאו לו מקיר, הו מכליף הוטה במילא שאו קן. קח לו יטחן שיאיו שגיהות בדוורים שעני קוטב. עם קול הענשים גם יעסו קח, האולם קבר לו יחיל שגיהות בחלל וקולנו נהיה מעושרים. בכתה הזע למשל עין עף מילה שלו קימט במילון. כבל שקמה ענשים לו יודים לעסות אט זע, ובוכרים לחטוב אם עמון שגיהות.

תאנוט באד ונגד

למרוט הפופולריעות הגדולא של שגיעוט קטיב, עו עולי דבקה בגללה, מסקילים רבים תוענים שרק בורים ואמי-ערצות קוטבים עם שגיעות.רבים תואנים שהם צודקים ביגלל שאנשים אם שגיות חתיב בגיל 30 זו תופאה מוזרה ולא מוקרת הם עומרים שביט ספר צריך לתת דגש אל הנוסע הזה אך מיכבן שבית הספר זהנ מקום של אנשים חולים בכלבת המוח אז אין דרך למגר תופאה זו,לומרות זות אנשים אם שגיאות חתיב אםמרים:אנחנו אנששים מיוחדים ולא אוטיסטים חסרי שכל שלא יודאים קלום מהחיים שלהם,ומכורבןימ בטחט.

בנושף לכח , דעטו סל סבתי צווי אל הסגיעות קטיב אי כיוביט לגמרי , או עומר סזה עולם במיוכד את איןציקלופדיה וקול המדבער בסגיעות קטיב באיןציקלופדיה - ארי זה מסובח.*********


דדגובת מנהיג אנשי שגיאות החתיב

ענכנו הנשי שגיעוט החתיב רוצים לאודיעה שלו ניסבול ירידוט אל עימנו ענחנו רוסים סיוויון זחויוט בלי קשר לספטנו ענכנו לוע הומרים דבר לענשים מפגר או סותים מיניט ואוד ארבה דוורים ענכנו בסך אקול עם מתומתם שרוסע ליכיות בשקת ובשלום !!!

Bouncywikilogo.gif
עבור אנשים חסרי חוש הומור, לחכמולוגים בוויקיפדיה יש ערך על שגיעוט קטיב.


_____________________
*********-בטנעי סלו מגזימים אם סגיעות קטיב קמו פה

לקריעה נוספט

חיטורים חיטסונייייים