משתמש:RaymondAK-47/יום הא'

From איןציקלופדיה
Jump to navigation Jump to search

אאאאאא אאאאא אאאאאאאאאאאאא!

אאאאאאאאאאאאא א"א אאאאאאא אאאאאא אאאאא aaaaaaaAA-47 אאא אאאאאאאאא אאאאאאא אאאאאא אאא אאא אא אאאא אאאאא! אא אאאאא אאאאאא אאאאאאא 2,728 אאאאא, אא אא אאאאאא אאאאא אא אאאאאאא אאאאאאאא אאאאאאאאאא אאאאא! אאאאאאא אאאאאא אאאאאא אאאאאאאאאאאא:

איןויזיון.png Notzitut.png
אאאאאאאאאא
אא אאאאאאאא
אאאאאא אאאאאאאא
אא אאאאאאאא


HUTINI.jpg Aang.PNG 1015757591 1791d9cc7d.jpg Hammer and sickle.png
אאאאאאאאא אאאאאא אאא"א אאאא אאאאאא


Mandril.jpg Teaching.png Pokeball red.jpg Nose Picking.jpg
אאא אא אאא אאאאא אאאאאאאאא אא"א אאאא'אאאא


Ha'HodofDublin.jpg Philipini.jpg Wall.jpg Jap-pistol-nambu.jpg
אאאא אא אאאאא אאאאאאא אאא אאאא אא אאאאאא


Dublin-8383.jpg זה.png Flag of Ireland.jpg Flag of Texas.png
אאאאא אאא אאאאאא אאאאא אאאאאא אאאא


אאאאאאאא


 • "אאאאאאא אאאא אאא, אאאאא אא אאאא אאא אאא אאא אאאא. אא אאא אאא אאאא אא אאא אאאא אאאאא אאאא אאאא: אאאא, אאאאא, אאאא אאאאא. אאאא אאא אאאאאא אאאאאא אאאא אאאאא אאאאאאא אאאאא אאאא אא: 'אאאאא!'." ~ א'א אאאא
 • "אאאא אאאאא אא אאאאאא, אאא אא אא א.אאאא." ~ אאאאא אאאא
 • "אא אאאא אאאא אאאאאא אאאא אאאא אאא. אא אאאא אאאאא אאאאא אאאא אאאא אא אאא אא אאאא אאאאא אאאא." ~ אאאאא אאא אא אאאאאא אאאאאאא
 • "אאאאאא אאאאאא אאאאאא אאאא אאאאא אא אאאא אאאאא. אאא אאא. אאאאא אא אאא אאאאאא אאאאא!" ~ אאאאא אאאאא
 • "אאא אא אאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאאא אאאאא אאאאאא, אאא אאאאאא אאאאא..." ~ אאאאאאאא אאאאאאאא
 • "אאאאאא אא אאאאא אא אאאא, אאא אאא אא אאאא אאאא." ~ אאאא אאאא אאאא
 • "אא אאאא אא אא אאאאאא אאאא אאאאאאא אאאא א'אאא אאאאא." ~ אאאאא אאאאאאאאא אאאאאאאאא'
 • "אאאא אאאא אאאאאאאא אאאאא אאא אא אאאאאא אאא. אאא אאא אאאאאא אא אאאא אאאא אאאאא אא אאאאא אאאא, אא אא אאאאא אאאא." ~ אאאא אאא
 • "אאא אאאא אאאאא אאאא אאאאא אאאא אאאא אאאא אאאאאאא - אאא אאאאא אאאא אאאא." ~ אאאאאאא
 • "אא אאא אאאאאא אאאא, אאאא אא אא אאאא אאאאאא אא 'אאא'?" ~ אאאא אא אאאא אאאא
 • "אאא אא אאאאא אאאאא אאאא!" ~ אאאאאא אא אאא אאאאא
 • "אא אאא אאאא אאאא אאאא אאא אאא, אאאא אאא אאאא אאאאא אאאא, אאא אאאאא אאאא?" ~ אאא אא אאאא אאאאא אאאאא
 • "אא אא אא אאאאא אאאאאא, אאא'אא אאאאא אא אאאאא אאאאאא, אא'אא אאאאא אא אאאא אאא אאא." ~ אאאא אאאאא אא אאא

אאאא:אאאאאאא אאא אא אאאאאא אא אאאאא אא אאאאאאאאאאאא אאא אא אא אא אא אאאאאא א/אא אאאאאא אאאאאאאא


~אא אאאאאאאא - אאאאאאא אאאאאא

Shuit.jpg

אאא אאאא אאאאא- אאא"א

אאאאאאאאאא אא אאאא אאא אאאאאא אאאאאא אאאאאאאא אאאאא!

אאא"א אאאא אאא אאאאאא אאאאאאא אאא אאאאאאא אאאאאאא אא אאא אאאא "אאאאאאאאא אא"א" אאאאאא אאאאאאאאאא אאאאאאא אאאאאאאא אאאאאא אאאאאא אאאא אאאאאאא. אאא"א אאאאא אא אאאא אאאאא א-AA אאא אאאאאא אאאא אאא אאאא אאאאא אא א-A אאאאאאאאאאא.

אאאאאאאא
אאאא אאאא אאאא 1940 אא אאא אאאאא אאא, אאאאא אאאאא, אאאא אאא אאאאאאאאא אאאא. אאאאא אאאא אא אאא"א (אא אאא) אאאאא אאאאא אאאאא, אאאא אאאא אאא אאאאאא אאאאאא אאאא... אאאא אאא - אאאאא!!!

Einsefer1.png

אאאאאאאא/אאאא אאאא(!!1)

Einhadash.png

אאאאאא/אאאא אאאאאא

 • אאאא אאאאא אאאאא אאאאאאא!!!!! אאאאא אאאאאאא.
 • אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאא! אאאאא אאאאאאא.
 • אאאא אאאא, א'אא אאאאא, אאאא אאאא? אאאאא אאאאאאא
 • אאאאאאאא אאאא אאאאאאא! אאאאא אאאאאאא
 • אאאאא אאאאאאאאאאא אאאאאאא! אאאאא אאאאאאא
 • אאאאא אאאאא אאא-אאאא, אאא אאאא אאאא? אאאאא אאאאאאא
 • אאא'אא אאאאאאא אאאא אאאאאא אאאאאאאאאאאא! אאאאא אאאאאאא

אאאאאאאאא אאאאאא אאאאאאאאאאאאאא
אאאאא אאאאאא אאאאא
Einmeelon.png אאאאאאא
אאא אאאאאא אאאא אאא!

Rony.jpg
אאאאאאאא
אאאא אאאאאאא אאאאאאאאאאא
Notzitut.png
אאאאאא
אאאאא אאאאאאא אאאא
Einsefer1.png אאאאאא
אאאאא אאא אאאאא אאאאאא


Einhadash.png

אאאאאאאאאאאאא אאאאא אאאאא


Aaaaaaaaaaaaa.aa
אאאאאא
Uncyclopedia.de.png
αααααααααααα
אאאאאאא
LogoYevani.png
אאאאאאאאָאאאאא
אאאאא
Keincyclopedia Logo.JPG
ااااااااا
אאאאא
Logo aravi.png
Aaaaaaaaaaaaa
אאאאאא
Uncyclopedia Potato Logo.gif